Válasszon kategóriát

Személyes adatok védelme

Az Adatkezelő ezennel

, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlamenti és Tanács (EU) 2016. május 27-én kelt, 2016/679 sz. Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet“) 13. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban az alábbi tájékoztatást nyújtja azon Érintett részére, akitől az Adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat gyűjti:

Az Adatkezelő azonossága és elérhetősége:

Az Adatkezelő a Venture Invest s.r.o. /k.f.t./, székhelye: Dvory 1950/24, 020 01 Púchov, Szlovák Köztársaság –  Cég statisztikai számjele: 47 593 598, bejegyezve a Trenčín-i Járásbíróság cégjegyzéke, Sro rész 29847/R betétszáma alatt, e-mail címe: [email protected].

A kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a süti (cookie) fájlokból beszerzett adatok, IP címek.

Az Adatkezelő képviselőjének azonossága és elérhetősége:

Az Adatkezelő képviselője nincs kinevezve.

A felelős személy elérhetőségi adatai:

Nem lett kinevezve.

Az Érintett személyes adatai kezelésének célja:

Az Érintett személyes adatai kezelésének céljai:

 1. számviteli bizonylatok feldolgozása
 2. az ügyfelek nyilvántartása szerződéskötés és szerződés teljesítés céljából
 3. Dokumentumoknak jogszabályok szerinti archiválása
 4. Szerződések teljesítése
 5. kommunikáció az ügyféllel

Az Érintett személyes adatai kezelésének jogalapja:


Az érintett személyes adatai kezelésének jogalapja a konkrét személyes adatoktól és azok feldolgozásának céljától függően az érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez, az érintett által kötött szerződés teljesítése, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az adatkezelő jogos érdekei.

Az Adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek meghatározása:

Nem kerül alkalmazásra.

A személyes adatok címzettjei vagy címzettek kategóriái:

Az Érintett személyes adatainak címzettjei lesznek vagy legalábbis lehetnek (i) az Adatkezelő jogszabályban meghatározott, cégalapításra jogosult szervei vagy cégalapításra jogosult szerveinek a tagjai és (ii) az Adatkezelő munkavállalói (iii) az Adatkezelő kereskedelmi képviselői és az Adatkezelővel az Adatkezelő feladatainak ellátása során együttműködő egyéb személyek. A jelen dokumentum alkalmazásában minden természetes személy, aki munkaszerződés vagy munkaviszonyon kívüli munkavégzésre vonatkozó megállapodás alapján fizetett munkát végez az Adatkezelő számára, az Adatkezelő munkavállalójának minősül.

Az Érintett személyes adatainak címzettjei lehetnek az adatkezelő munkatársai, üzleti partnerei, beszállítói és vállalkozói is, különösen: könyvelő cég, szoftverek létrehozásával és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cég, az adatkezelőnek jogi szolgáltatásokat nyújtó cég, az adatkezelőnek tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó cég vagy magánszemély, valamint a fent említett személyek alkalmazottai.

A személyes adatok címzettjei a törvényben meghatározott esetekben az adóhatóságok és más állami hatóságok is.

Tájékoztatás a személyes adatok harmadik országokba tervezett továbbításáról:

Nem kerül alkalmazásra - Az Adatkezelő nem tervezi a személyes adatok harmadik országba való továbbítását. A személyes adatok tárolásának időtartama: A személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig tárolják, majd ezt követően archiválják, figyelembe véve a megadott hozzájárulást és az abban meghatározott időtartamot.

Felvilágosítás az Érintett releváns jogairól:

Az Érintettet többek között a következő jogok illetik meg:

a) az Érintettnek a Rendelet 15. cikke szerinti hozzáférési joga, amely magába foglalja az alábbiakat:
 1. az Érintett jogát arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e;
 2. és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogát arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– tájékoztatást az adatkezelés céljairól;

– tájékoztatást az érintett személyes adatok kategóriáiról;

– tájékoztatást a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, amelyek részére a személyes adatok átadásra kerültek, vagy átadásra kerülnek, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek esetében;

– amennyiben lehetséges, tájékoztatást a személyes adatok várható megőrzési idejéről, vagy ha ez nem lehetséges, tájékoztatást az ennek meghatározására szolgáló feltételekről;

– tájékoztatást arról, hogy jogosult-e az Adatkezelőtől kérni az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását, valamint arról, hogy jogosult-e tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen;

– tájékoztatást a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról;

– ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezték be, minden rendelkezésre álló információ átadását a forrásra vonatkozóan; – tájékoztatást az automatizált döntéshozatal létezéséről, beleértve a rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésébe foglalt profilalkotást, és ezekben az esetekben legalább az alkalmazott eljárásról, valamint a személyes adatok ilyen feldolgozásának jelentőségéről és előrelátható következményeiről szóló tájékoztatást az Érintett számára;
 1. az Érintettnek a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén a rendelet 46. cikke szerinti, a személyes adatok továbbítására vonatkozó megfelelő garanciákról való tájékoztatáshoz való jogát;
 2. a feldolgozás alatt álló személyes adatok másolatának átadásához való jogot, feltéve azonban, hogy a feldolgozás alatt álló személyes adatok másolatának átadásához való jog nem sértheti mások jogait és szabadságait;

b) az Érintettnek a Rendelet 16. cikke szerinti helyesbítéshez való joga, amely magába foglalja az alábbiakat:
 1. a jogot arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat;
 2. az Érintett hiányos személyes adatainak kiegészítéséhez való jogot, többek között az Érintett kiegészítő nyilatkozatának megadásával;

c) az Érintettnek a Rendelet 17. cikke szerinti, törléshez való joga („az ú.n. elfeledtetéshez való jog”) amely magába foglalja az alábbiakat:

(i) a jogot arra, hogy az Adatkezelőtől kérje az Érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; – Az Érintett visszavonhatja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást, feltéve, hogy a személyes adatok kezelésének nincs más jogalapja;

– Az Érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett tiltakozik a személyes adatok feldolgozása ellen a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikke (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

 1. azon jogot, hogy az Adatkezelő, amely nyilvánosságra hozta az Érintett személyes adatait, figyelembe véve az elérhető technológiát és a megvalósítás költségeit megtegye az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

emellett érvényben van, hogy a Rendelet 17. cikke (1) és (2) bekezdése szerinti, a személyes adatok törlésére vonatkozó jog [azaz a jelen dokumentum c) betű J pontja (i) és (ii) bekezdései szerinti jogok tartalmával] nem keletkezik, ha a személyes adatok kezelése szükséges:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

d) az Érintettnek a Rendelet 18. cikke szerinti, az adatkezelés korlátozásához való joga, amely magába foglalja az alábbiakat:

az Érintett jogát arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– Az Érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján panaszt nyújtott be az adatkezelés ellen, annak megállapításáig, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben;

 1. azon jog, hogy abban az esetben, ha az adatkezelés a jelen dokumentum J. pont d) betűje alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni;
 2. a személyes adatok kezelésére vonatkozó korlátozás feloldásáról való előzetesen történő tájékoztatáshoz való jog;

e) az Érintett azon joga, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a Rendelet 19. cikke szerinti, a címzettekkel szembeni értesítési kötelezettségének, amely magában foglalja az alábbiakat:
 1. az Érintett jogát arra, hogy az Adatkezelő értesítsen minden olyan címzettet, akinek a személyes adatok átadásra kerültek, a személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről, illetve az adatkezelésnek a rendelet 16. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése és 18. cikke szerinti korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel;
 2. a jogot arra, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az Érintettet ezekről a címzettekről, amennyiben ezt az Érintett kéri;

f) az Érintettnek a Rendelet 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való joga, amely magába foglalja:

(i) a jogot arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és számítógéppel olvasható formátumban megkapja, valamint arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta ezt megakadályozná, ha:

– az adatkezelés az Érintettnek a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a Rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulásán vagy a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és egyúttal

– az adatfeldolgozás automatizált eszközökkel történik, és ugyanakkor

– a személyes adatok strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő megismeréséhez való jogot, valamint az ilyen adatoknak egy másik adatkezelő részére történő, az Adatkezelő által nem akadályozott továbbításához való jogot, amely nem lesz hátrányos hatással mások jogaira és szabadságaira;

(ii) a személyes adatoknak az egyik adatkezelőtől közvetlenül egy másik adatkezelőhöz történő továbbításához való jogot, amennyiben ez technikailag megvalósítható;

g) az Érintettnek a Rendelet 21. cikke szerinti, tiltakozáshoz való joga, amely magába foglalja az alábbiakat:

 1. az Érintett jogát arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve a tiltakozást az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással szemben is;
 2. [az Érintett sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatoknak a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történő kezelése ellen, ideértve a Rendelet e rendelkezésein alapuló profilalkotás elleni tiltakozást is]. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 3. ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; emellett érvényes, hogy ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 4. (az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan) az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja;
 5. ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

h) az Érintettnek a Rendelet 22. cikke szerinti, egyedi ügyekben történő, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos joga, amely magába foglalja az alábbiakat:

 1. az Érintett jogát arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve a Rendelet 22. cikk (2) bekezdése szerinti eseteket. [azaz kivéve azokat az eseteket, ha a döntés: (a) az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; , (b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul].

Tájékoztatás az Érintett adatkezelési hozzájárulása visszavonásának a jogáról:

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonja, éspedig anélkül, hogy az érintené a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét.

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor - részben vagy egészben - visszavonja. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás részleges visszavonása vonatkozhat az adatkezelési műveletek egy vagy több konkrét típusára, míg a személyes adatok kezelésének jogszerűségét a többi adatkezelési művelet tekintetében nem érinti. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás részleges visszavonása vonatkozhat a személyes adatok kezelésének egy meghatározott konkrét céljára / a személyes adatok kezelésének bizonyos konkrét céljaira, miközben a személyes adatok más célokra történő kezelésének jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásának jogát az Érintett írásos formában, a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásának időpontjában, a visszavonásnak az Adatkezelő cégjegyzékben székhelyként bejegyzett címére történő elküldéssel, vagy elektronikus formában, e-mailben történő elküldéssel (az Adatkezelőnek a jelen dokumentumban az Adatkezelő azonosítása során megadott e-mail címére történő megküldésével vagy az Adatkezelő honlapján közzétett elektronikus űrlap kitöltésével) gyakorolhatja.

Tájékoztatás az Érintettnek a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról:

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, – ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, és mindezt az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül.

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, mint a panasz benyújtóját tájékoztassa a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikke alapján a panasz benyújtója jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyarországon a személyes adatok védelmének felügyeleti hatósága a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Tájékoztatás az Érintett adatszolgáltatási kötelezettségéről/adatszolgáltatási kötelezettség hiányáról:

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az Érintett személyes adatainak közlése nem törvény által előírt vagy szerződéses követelmény, és nem is olyan követelmény, amely szükséges az Adatkezelővel való szerződéskötéshez. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az Érintett nem köteles közölni a személyes adatait vagy azok kezeléséhez hozzájárulni. A személyes adatok adatszolgáltatásának az elmaradása és/vagy a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás meg nem adása azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem fogja kezelni a személyes adatokat, és nem használja fel azokat a jelen dokumentum D. pontjában felsorolt célokra.

Az automatikus döntéshozatalra vonatkozó információ, beleértve a profilalkotást is:

Nem kerül alkalmazásra. Mivel az Adatkezelő esetében nem kerül sor az Érintett személyes adatainak automatizált döntéshozatal formájában történő kezelésére, ideértve a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében feltüntetett profilalkotást is, az Adatkezelő nem köteles a Rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti tájékoztatást nyújtani, azaz tájékoztatást nyújtani az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, és az alkalmazott eljárásról, valamint a személyes adatok ilyen kezelésének az Érintettre gyakorolt hatásáról és előrelátható következményeiről.​