Válasszon kategóriát

Személyes adatok védelme

Az üzemeltető ezennel a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. május 27.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95 / A 46 / EK (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: "rendelet") a következő információkat biztosítja az érintett személytől, akitől az Üzemeltető személyes adatokat szerez:

Az Üzemeltető személye és elérhetősége:

Az üzemeltető a Venture Invest s.r.o. társaság, amelynek székhelye Dvory 1950/24, 020 01 Púchov – IČO: 47 593 598, bejegyzett a Trenčín Járásbíróság, Oszt. Sro, vl.č.29847/R, e-mail cím: svorada@ventureinvest.sk

Személyes adatok feldolgozása

Az üzemeltető a következő személyes adatokat dolgozza fel: név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, a sütikből nyert adatok, IP címek.

Az Üzemeltető képviselőjének személyazonossága és elérhetőségei:

Az Üzemeltető képviselőjét nem nevezték ki.

A felelős személy elérhetőségei:

Nem jött létre.

Az érintett személyes adatainak feldolgozásának céljai:

Az Érintett személyes adatainak feldolgozásának céljai:

 1. számviteli dokumentumok feldolgozása
 2. ügyfelek nyilvántartása a szerződések megkötése és teljesítése céljából
 3. dokumentumok archiválása a törvényi előírásoknak megfelelően
 4. a szerződések teljesítése
 5. kommunikáció az ügyféllel

Az érintett személyes adatainak feldolgozásának jogalapja:

Az érintett személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a konkrét személyes adatoktól és azok kezelésének céljától függően az érintett hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához, a szerződésnek a szerződő fél általi teljesítése.

Az Üzemeltető vagy harmadik fél által követett jogos érdekek meghatározása:

Nem alkalmazható.

A személyes adatok címzettjei vagy címzettjeinek kategóriái:

Az Érintett személyes adatainak címzettje (vagy legalábbis) lehet (i) az Üzemeltető bejegyzett szervei vagy törvényes testületeinek tagjai és (ii) az Üzemeltető alkalmazottai (i) Az Üzemeltető értékesítési képviselői és más együttműködő személyek az Üzemeltetővel az Üzemeltető feladatainak ellátása során. Jelen dokumentum alkalmazásában az Üzemeltető alkalmazottjának minősül minden olyan természetes személy, aki munkaszerződés vagy munkaszerződésen kívül végzett munkáról szóló megállapodás alapján az Üzemeltetőnél eltartott munkát végez.

Az érintett címzettjei lehetnek az üzemeltető munkatársai, üzleti partnerei, szállítói és szerződéses partnerei is, különösen: könyvelőiroda, szoftverek létrehozásával és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cég, jogi szolgáltatást nyújtó vállalat az üzemeltető számára , az üzemeltetőt tanácsadó társaság vagy természetes személy, valamint ezen személyek alkalmazottai.

A személyes adatok címzettjei az adóhivatal és más állami szervek is lesznek, a törvényben meghatározott esetekben.

Információ a személyes adatok harmadik országba történő tervezett továbbításáról:

Nem alkalmazható - Az adatkezelő nem kíván személyes adatokat harmadik országba továbbítani.

A személyes adatok megőrzési ideje:

A személyes adatokat a szerződés teljesítéséhez és azok későbbi archiválásához szükséges ideig a jogszabályoknak megfelelően tároljuk, figyelembe véve a kapott beleegyezést és az abban meghatározott időtartamot.

Utasítás az érintett személy vonatkozó jogainak létezésére:

Az érintett személynek többek között a következő jogai vannak:

a) az érintett hozzáférési joga az adatokhoz a rendelet 15. cikke alapján, amely a következőket tartalmazza:

 1. jog az Üzemeltetőtől megerősítés beszerzésére arról, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e;
 2. az Érintett személyes adatainak feldolgozása esetén a kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés joga és a következő információk megszerzésének joga:

– információk a feldolgozás céljairól;

– információk az érintett személyes adatok kategóriáiról;

– információk azokról a címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akiknek a személyes adatokat átadták vagy továbbítani fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben található címzettek esetében;

– ha lehetséges, a személyes adatok várható megőrzési idejére vonatkozó információk, vagy ha ez nem lehetséges, az adatok meghatározásának kritériumairól szóló információk;

– tájékoztatás arról, hogy fennáll-e az Üzemeltetőtől az érintett személyre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve azok törlésének vagy korlátozásának kérése az Üzemeltetőtől, valamint az ilyen adatkezelés elleni tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz benyújtott panaszhoz való jogra vonatkozó információk;

– ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték be, a forrásukra vonatkozóan rendelkezésre álló információk;

– információk az automatizált döntéshozatal létezéséről, beleértve a 22. cikk (2) bekezdésében említett profilalkotást. 1. és 4. szabályzatok, és ilyen esetekben legalább érdemi információk az alkalmazott eljárásról, valamint a személyes adatok ilyen feldolgozásának az Érintettre vonatkozó értelméről és várható következményeiről;

 1. a tájékoztatás joga a személyes adatok továbbítására vonatkozó rendelet 46. cikke szerinti megfelelő biztosítékokról, amennyiben a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják;
 2. a feldolgozott személyes adatok másolatának átadásának joga, feltéve, hogy a feldolgozott személyes adatok másolatának átadásához való jog nem sértheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

b) az érintett helyesbítéshez való joga a rendelet 16. cikke alapján, amely a következőket tartalmazza:

 1. az Üzemeltető joga az Érintettre vonatkozó helytelen személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli kijavítására;
 2. az érintett személy hiányos személyes adatainak kiegészítésére vonatkozó jog, ideértve az érintett személy kiegészítő nyilatkozatának benyújtását is;

c) az érintettnek a személyes adatok törlésére vonatkozó joga (az úgynevezett "feledékenységi jog") a 17. cikk alapján

Rendeletek, amelyek a következőket tartalmazzák:

(i) jog az Üzemeltetőtől indokolatlan késedelem nélkül megszerezni az Érintettre vonatkozó személyes adatok törlését, ha a következő okok bármelyike ​​fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat megszerezték vagy más módon feldolgozták;

– Az érintett visszavonja a beleegyezését, amely alapján a feldolgozást végzik, feltéve, hogy a személyes adatok kezelésének nincs más jogalapja;

– Az érintett tiltakozik a személyes adatok 21. cikk (2) bekezdése szerinti kezelése ellen. (1) A személyes adatok feldolgozásának szabályai és semmilyen jogos oka nem érvényesül, vagy az érintett tiltakozik a személyes adatok 21. cikk (1) bekezdése szerinti kezelése ellen. 2. Szabályzatok;

– a személyes adatokat illegálisan dolgozták fel;

– a személyes adatokat törölni kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az Európai Unió jogának vagy az adatkezelőre vonatkozó tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettségnek;

– személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások felajánlásával kapcsolatban szereztek be a 8. cikk (1) bekezdése szerint. 1. Rendeletek;

 1. az érintett személyes adatait nyilvánosságra hozó Üzemeltető joga, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és az intézkedések végrehajtásának költségeit, megfelelő intézkedések megtételére, beleértve a technikai intézkedéseket is, tájékoztatja a többi adatfeldolgozót arról, hogy az Érintett törölni kéri őket minden link az ilyen személyes adatokra, azok másolata vagy másolata;

ennek során a 17. cikk (1) bekezdésében foglalt jogokat tartalmazó személyes adatok törlésének joga. 1. és 2. Rendeletek [azaz e levél i) és ii) pontja szerinti jogok tartalmával. c) a jelen dokumentum J. pontja] nem merül fel, ha a személyes adatok feldolgozása szükséges:

 1. gyakorolni a véleménynyilvánítás és az információszabadság jogát;
 2. az uniós jogi vagy az üzemeltetőre vonatkozó tagállam joga szerint az adatkezelést megkövetelő jogi kötelezettség teljesítése, vagy az üzemeltetőre bízott közérdekből vagy közhatalom gyakorlása során végrehajtott feladat teljesítése;
 3. a közegészségügy területén a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban közérdekből. 2. h) és i) pontja, valamint a 9. cikk (1) bekezdése 3. Szabályzat;
 4. archiválási, közérdekű, tudományos vagy történeti kutatási vagy statisztikai célokra a 89. cikk (2) bekezdésével összhangban. 1. A rendeletek, amennyiben valószínű, hogy a 17. cikk (1) bekezdésében említett jog (1) A rendeletek lehetetlenné vagy súlyosan megnehezítik a személyes adatok ilyen feldolgozásának céljainak elérését; vagy
 5.  jogi igények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme;

d) az érintett joga a személyes adatok feldolgozásának korlátozására a rendelet 18. cikke alapján,

amelynek tartalma:

(i) az adatkezelő azon joga, hogy korlátozza a személyes adatok feldolgozását az alábbi esetek egyikében:

– Az érintett megtámadja a személyes adatok pontosságát abban az időszakban, amely lehetővé teszi az Üzemeltető számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– a személyes adatok kezelése jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, ehelyett korlátozza azok felhasználását;

– Az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adatokra feldolgozás céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk a jogi követelések igazolásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– Az érintett kifogásolta a 21. cikk (1) bekezdése szerinti adatkezelést. 1. Szabályzat, amíg meg nem bizonyosodnak arról, hogy az Üzemeltető indokolt tényezői felülmúlják-e az Érintett indokát;

 1. a jog, abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozását e pont i. alpontja korlátozza. d) e dokumentum J. pontja szerint az ilyen korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett beleegyezésével, jogi igények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes személy jogainak védelme érdekében lehet feldolgozni. Unió vagy valamely tagállam;
 2. az előzetes tájékoztatáshoz való jog a személyes adatok feldolgozására vonatkozó korlátozás feloldásáról;

e) az érintett személy azon joga, hogy eleget tegyen a címzettekkel szemben a rendelet 19. cikke szerinti bejelentési kötelezettségnek, amely a következőket tartalmazza:

 1. az adatkezelő azon joga, hogy minden olyan címzettet értesítsen, akinek a személyes adatokat átadták, a személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről, vagy az adatkezelés korlátozásáról a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése szerint. 1. és a rendelet 18. cikke, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítéssel jár;
 2. az Üzemeltető joga tájékoztatni az Érintettet ezekről a címzettekről, ha az Érintett kéri;

f) az érintettnek az adatok hordozhatóságához való joga a rendelet 20. cikke alapján, amely a következőket tartalmazza:

(i) az érintett személyre vonatkozó személyes adatok megszerzésének joga, amelyeket strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban adott át az Üzemeltetőnek, valamint az ilyen adatoknak az Üzemeltető akadályozása nélküli más üzemeltető részére történő továbbításának joga, feltéve, hogy:

– a feldolgozás az érintett hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdése szerint. 1. levél a) rendelet vagy a 9. cikk (1) bekezdése 2. a) Szabályzat, vagy a 6. cikk (2) bekezdése szerinti szerződésre. 1. levél b) Szabályzat, és ugyanakkor

– a feldolgozás automatizált módon és egyidejűleg történik

– a személyes adatok strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő megszerzésének joga, valamint az ilyen adatoknak az üzemeltető védelme nélküli más üzemeltető részére történő továbbításának joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

(ii) a személyes adatok közvetlen továbbítása az egyik adatkezelőtől a másikhoz, amennyiben ez technikailag lehetséges;

g) az érintett tiltakozási joga a rendelet 21. cikke alapján, amely a következőket tartalmazza:

 1. az érintett sajátos helyzetével kapcsolatos okokból történő bármikor tiltakozás joga a rá vonatkozó személyes adatoknak a 6. cikk (1) bekezdése alapján történő feldolgozása ellen. 1. levél e) vagy f) rendeletek, ideértve a profil ezen előírásokon alapuló kifogásait is;
 2. [abban az esetben, ha az érintett sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozási jogot gyakorolnak az őt érintő személyes adatoknak a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően végzett feldolgozása ellen]. 1. levél e) vagy f) rendeletek, ideértve a rendelet ezen rendelkezései alapján a profilalkotással szembeni kifogásokat is], az a jog, hogy az érintett személyes adatait tovább ne dolgozza fel, kivéve, ha bizonyítja a szükséges jogos feldolgozási okokat, amelyek felülmúlják az érintettek érdekeit, jogait és szabadságait. az érintett vagy a jogi igények bizonyításának, érvényesítésének vagy védelmének indokai
 3. az érintettre vonatkozó személyes adatok közvetlen marketing célú feldolgozása elleni tiltakozás joga, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen marketingre vonatkozik; ha azonban az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen marketing célú feldolgozása ellen, akkor a személyes adatokat már nem lehet ilyen célokra feldolgozni;
 4. (az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban) a személyes adatok automatizált módon történő kezelése elleni tiltakozás jogának gyakorlása a műszaki előírások felhasználásával;
 5. az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból kifogásolt jog az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, ha a személyes adatokat tudományos vagy történelmi kutatások vagy statisztikai célokból kezelik a 89. cikk szerint ( 1). 1. Rendeletek, kivéve, ha a feldolgozás közérdekből szükséges egy feladat ellátásához;

h) az érintettnek az automatizált egyéni döntéshozatalhoz való joga a rendelet 22. cikke alapján, amely a következőket tartalmazza:

 1. az a jog, hogy ne vonatkozzanak olyan döntés hatálya alá, amely kizárólag a személyes adatok automatizált feldolgozásán alapul, ideértve a profilalkotást is, amelynek joghatásai vannak őt érintő vagy hasonlóan, kivéve a 22. cikk (2) bekezdésében említett eseteket. 2. Rendeletek [azaz kivéve, ha a döntés: (a) szükséges az érintett személy és az Üzemeltető közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, (b) az Európai Unió joga vagy az Üzemeltetőre vonatkozó tagállam joga megengedi, és meghatározza megfelelő biztosítékokat, az érintett személy szabadságait és jogos érdekeit, vagy (c) az érintett személy kifejezett beleegyezésén alapul].

Utasítás az érintettnek a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására vonatkozó jogáról:

Az érintett bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához adott beleegyezését, a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló személyes adatok feldolgozásának jogszerűségének sérelme nélkül.

Az érintett bármikor jogosult visszavonni beleegyezését a személyes adatok feldolgozásához - részben vagy egészben. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás részleges visszavonása érinthet bizonyos típusú feldolgozási művelet (ek) et, miközben a személyes adatok feldolgozásának jogszerűsége a fennmaradó adatkezelési műveletek mértékéig nem változik. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás részleges visszavonása kapcsolódhat a személyes adatok feldolgozásának konkrét céljához / a személyes adatok feldolgozásának egyes konkrét céljaihoz, miközben a személyes adatok más célú feldolgozásának jogszerűségét ez nem befolyásolja.

Az érintett gyakorolhatja a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának jogát az Üzemeltető címére, amelyet a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása idején vagy elektronikus formában a Cégjegyzékben nyilvántartásba vettek. elektronikus úton (e-mail küldésével az Üzemeltető e dokumentumban az Üzemeltető azonosításakor megadott e-mail címre, vagy az Üzemeltető honlapján közzétett elektronikus űrlap kitöltésével).

Utasítás az érintett panasz benyújtásának jogáról a felügyeleti hatósághoz:

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál, különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy állítólagos jogsértése szerinti tagállamban, ha úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a rendelettel, nevezetesen : mindez bármilyen egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül.

Az érintett személynek joga van ahhoz, hogy a panaszt benyújtó felügyeleti hatóság, mint panaszos, tájékoztatást kapjon a panasz előrehaladásáról és eredményéről, ideértve a rendelet 78. cikke szerinti bírósági jogorvoslat kérésének lehetőségét is.

A Szlovák Köztársaság felügyeleti szerve a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala.

Információ az érintett személyes adatszolgáltatási kötelezettségének fennállásáról / hiányáról:

Az Üzemeltető tájékoztatja az Érintettet, hogy az Érintett személyes adatainak megadása nem törvényi vagy szerződéses követelmény, és nem is követelmény az Üzemeltetővel való szerződés megkötéséhez. Az Üzemeltető tájékoztatja az Érintettet, hogy az Érintett nem köteles személyes adatokat megadni vagy hozzájárulni azok kezeléséhez. A személyes adatok megadásának elmulasztása és / vagy a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás elmulasztása azt eredményezi, hogy az Üzemeltető nem kezeli a személyes adatokat, és ezeket a személyes adatokat nem használják fel a jelen dokumentum D. pontjában felsorolt ​​célokra.

Az automatikus döntéshozatalhoz kapcsolódó információk, ideértve a profilalkotást is:

Nem alkalmazható. - Mint az Üzemeltető esetében, az Érintett személyes adatainak feldolgozása nem automatikus automatizált döntéshozatal formájában történik, ideértve a 22. cikk (1) bekezdésében említett profilalkotást is. 1. és 4. szabályzat, Az üzemeltető nem köteles információt szolgáltatni a 13. cikk (1) bekezdése alapján. 2 betű f) Szabályzat, i. információk az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást, és az alkalmazott eljárásról, valamint a személyes adatok ilyen feldolgozásának az Érintettre vonatkozó jelentését és várható következményeit.